100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie


Stavebné riešenie

V bytovom dome Malý Dunaj III. sa bude nachádzať 84 bytových jednotiek, s podlahovou plochou od 42,5 do 96 m2, ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných častí. Takéto riešenie zabezpečuje optimálne prevádzkové riešenie každej časti bytového domu tak, aby nevznikal pocit masovosti a prehustenia bytov a ich obyvateľov.

Malý Dunaj_III.

Riešenie všetkých bytov je zamerané na moderné trendy bývania s prihliadnutím na získané skúsenosti s predchádzajúcej výstavby v danej lokalite. Architektonické riešenie, skladba a veľkosť bytových jednotiek bola optimalizovaná po architektonickej, prevádzkovej, realizačnej ale aj marketingovej stránke tak aby oslovila "Gro" kúpyschopnej skupiny záujemcov o kúpu bytu v danej lokalite, bez nutnosti projekt upravovať a resp. prerábať a dopĺňať.

Malý Dunaj_III.

Filozofiou priestorového riešenia interiéru bytov je praktickosť úžitkových vlastností v spojitosti s modernými trendmi bývania. Bytový komplex s polyfunkciou Malý Dunaj III bude tvoriť doplnenie komplexu Malý Dunaj I. a Malý Dunaj II., pri rešpektovaní urbanistických, architektonických a hmotových princípov vyplývajúcich z územného plánu zón. Objekt je navrhnutý s ohľadom na jestvujúcu a realizovanú výstavbu a celú štruktúru tejto mestskej časti a ulice.

Malý Dunaj_III.

Navrhovanou hmotovou a funkčnou skladbou vznikne polyfunkčný objekt, ktorý doplní nielen komplex Malý Dunaj, ale významovo aj celú Kazanskú ulicu s blízkym okolím a vytvorí centrum s rozšírenými možnosťami. Kompozične vznikne dôležitý vstup do Kazanskej ulice z mesta, ktorý je podporený hmotovou skladbou objektu. Tá je navrhnutá v súlade s územným plánom zóny tak, že tvorí dve dominantné hmoty. Objekt A je situovaný do nárožia parcely a objekt B je v strednej časti parcely. Z uličného pohľadu vytvárajú objekty pokračovanie rytmu budov na Kazanskej ulici, harmonicky a proporčne ukončujú zástavbu komplexu Malý Dunaj. Budovy rešpektujú pokračovanie uličnej čiary a napojenia na zástavbu Malý Dunaj I, II., vytvárajú blokové uzavretie parcely a dobudovávajú chýbajúce časti - parkovisko, čím sa vytvorí prirodzené ukončenie zástavby na Kazanskej ulici.

V danej parcele je objekt osadený tak, aby vzniklo predpolie pred objektom - menšie pešie námestia s chodníkmi a plochami zelene. Z tohto voľného priestoru sú sprístupnené jednotlivé funkcie objektu - vybavenosť, bývanie. Dopravný vjazd do objektu je z Borekovej ulice, čo si vyžaduje následné napojenie tejto ulice na Kazanskú ulicu. Po obvode domu sú navrhnuté spevnené plochy.

Celkové architektonické riešenie je založené na vyvážení vertikálnych a horizontálnych častí, ktoré je zvýraznené aj farebným riešením. Objekt je riešený a zasadený do okolia tak, aby spolu s novo navrhnutými spevnenými plochami, sadovými úpravami a organizáciou dopravy vytvoril optimálne funkčné riešenie daného územia a príjemné prostredie na bývanie.